aktualności

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. w latach 2014-2018 wybuduje 344 mieszkania w tym 322 mieszkania komunalne. Mieszkania komunalne realizowane są w  osiedlu  Zielone  Wzgórze przy  ul.  Kolorowej oraz  przy   ul. Piotrkowskiej na Gdańskim Ujeścisku. W 8  budynkach wybudowano mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej ponad 15 tys. m2 . Wraz z budynkami spółka wybudowała strefy rekreacji w postaci siłowni zewnętrznych, placów zabaw dla dzieci małych i starszych oraz boisko wielofunkcyjne. Budynki zostały zrealizowane przy udziale środków własnych spółki i finansowania z Funduszu Dopłat. Dzięki finansowaniu z Funduszu Dopłat możliwym było wybudowanie przez spółkę mieszkań komunalnych oraz wyodrębnienie przez Gminę Miasto Gdańsk lokali socjalnych w ilości co najmniej tylu ile wybudowano mieszkań komunalnych. W latach 2014-2018 Gmina Miasto Gdańsk dokapitalizowała spółkę kwotą 44.372.000 zł z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego. Dzięki finansowaniu z Funduszu Dopłat Gmina otrzymała zwrot w wysokości ponad 20 mln. złotych, zatem faktyczne dokapitalizowanie Gminy Miasto Gdańsk do budowy mieszkań komunalnych wyniosło niecałe 25 mln. zł. w okresie pięcio letnim. Średni koszt Gminy w budownie  1 m 2 p.u.m. wyniósł około 1700,00 zł. Mieszkania komunalne wybudowane przy udziale Funduszu Dopłat są nowoczesne i wykończone pod klucz. W budynkach przy ul. Piotrkowskiej zamontowano windy. W latach kolejnych spółka będzie kontunuowała budowę mieszkań komunalnych przy ul. Piotrkowskiej oraz mieszkań czynszowych na Dolnym Mieście.

Budynek przy ul. Reduta Wyskok 6 AB jest budynkiem mieszkalnym o wartościach kulturowych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pierwotnie budynek składał się z dwóch niezależnych klatek schodowych z lokalami mieszkalnymi oraz sanitariatami na klatce schodowej. W chwili obecnej budynek jest pustostanem i nie spełnia warunków dla funkcji mieszkaniowej. Aby zachować jego charakter a z drugiej strony dostosować do nowoczesności, od ponad roku trwały konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytków co zaowocowało wypracowaniem wspólnego stanowiska. Miejski Konserwator Zabytków nakazał pozostawienie ścian frontowych od strony ul. Reduta Wyskok oraz Szczygla. Wobec powyższego architekt połączył nowoczesną zabudowę z elementami historycznymi.

W budynku Reduta Wyskok 6AB będą się mieściły:

-            Centrum Pracy Socjalnej nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,

-            Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku,

-            Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku,

Połączenie funkcji biura TBS Motława razem z miejskimi instytucjami społecznymi pozwoli na optymalizację kosztów inwestycyjnych oraz korzystne zagospodarowanie przestrzeni. Nowa siedziba miejskich organizacji pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny lokalnego środowiska poprzez skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb osób w trudnej sytuacji życiowej i osób z niepełnosprawnościami.

Spółka posiada dokumentację projektową i w dniu 30.04.2018 r. złożyła wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Budowa planowana jest w okresie III kwartał 2018 – III kwartał 2019 r.

Realizacja Projektu „Reduta Wyskok 6 AB” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Miasta zarówno w obszarze architektoniczno-krajobrazowym jak i społecznym.

Ponadto w kwartale ulic Kietirakisa, Reduta Wyskok, Szczygla i Wróbla oraz przy ul Kurzej 14 i 15/16 przewiduje się do roku 2022 budowę 144 mieszkań o sumarycznej powierzchni użytkowej 6969 m2 .

 

 


 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. prowadzi działania skoordynowane z działaniami Gminy Miasta Gdańsk w zakresie rewitalizacji Dolnego Miasta.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości w Gdańsku na Dolnym Mieście, położonych w kwartale pomiędzy ulicami Wróblą, Kieturakisa, Redutą Wyskok i Kurzą o łącznej powierzchni działek 0,9654 ha zabudowanych 12 budynkami oraz 1 oficyną. Ponadto Spółka posiada budynek przy ul. Królikarnia 13 będący jej siedzibą i kamienicę przy ul. Królikarnia 14. Budynki znajdujące się w kwartale ulic: Kieturakisa, Wróblej, Kurzej i Reduta Wyskok zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i stanowią wartość kulturową w świetle zapisów MPZP, przy czym budynek przy ul. Reduta Wyskok 2 jest wpisany do rejestru zabytków.

W ramach dotychczasowej działalności odtworzono budynki Reduta Wyskok 2 oraz Kieturakisa 10, które wraz budynkiem Reduta Wyskok 4/5, planowanym do realizacji w latach 2017-2018, tworzą Małe Centrum Biurowe.

W 2017 r. rozpoczęły się prace przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kieturakisa 8. Budynek ten zostanie oddany do użytkowania w II połowie 2018 r. z 22 mieszkaniami, o powierzchni użytkowej mieszkań 1024,68 m2. Dalsza zabudowa mieszkaniowa będzie powstawać sukcesywnie. Aktualnie trwają prace projektowe. Budynki w kwartale ulic Kieturakisa, Wróbla, Szczygla, Reduta Wyskok będą posiadały podziemną halę garażową dla mieszkańców. Dla istniejących budynków zostaną opracowane kompleksowe plany remontów. Wszystkie prace będą uzgadniane z konserwatorem zabytków.

Z budynków, które nie spełniają wymogów technicznych zostali wykwaterowani prawie wszyscy mieszkańcy. Budynki te są monitorowane przez pracowników TBS, zabezpieczane i chronione przed dalszą degradacją i dewastacją.

Na działce nr 10/309, położonej w sąsiedztwie budynków przy ulicy Piotrkowskiej 70 i 74 w listopadzie 2017 r. rozpoczęto realizację III etapu osiedla na Gdańskim Ujeścisku przy ulicy Piotrkowskiej 68. W etapie tym zostanie wybudowany budynek wielorodzinny z 55 mieszkaniami o powierzchni użytkowej mieszkań: 2.502,50 m2 oraz 15 garażami. Wraz z budynkiem powstanie boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz plac zabaw dla dzieci starszych.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest w IV kwartale 2018 r.

Poniżej dokumentacja zdjęciowa:

            

 

W sierpniu 2017 r. rozpoczęły się prace przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kieturakisa 8. Budynek ten zostanie oddany do użytkowania w III kwartale 2018 r. z 22 mieszkaniami, o powierzchni użytkowej mieszkań 1024,68 m2 oraz miejscami postojowymi dla mieszkańców w podziemnej hali garażowej. Oferta mieszkań czynszowych na wynajem skierowana jest w szczególności do rodzin z dziećmi.

Budynek zostanie wybudowany dzięki preferencyjnemu kredytowi udzielonemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973