komunikaty

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o informuje, że uchyla obowiązujący dotychczas Regulamin użytkowania miejsc postojowych w podziemnych halach garażowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. w Gdańsku na Dolnym Mieście z dnia 06.08.2018 r. i wprowadza nowy Regulamin obowiązujący od dnia 01.11.2020 r. Treść Regulaminu znajduje się poniżej:

REGULAMIN

§ 1

Niniejszy Regulamin [Regulamin] określa zasady użytkowania miejsc postojowych w halach garażowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp.  z o.o. w Gdańsku.             

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a. TBS "Motława" - Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 80-742, przy ulicy Szczygla 1, KRS 0000090406,

b. budynek - budynek mieszkalny wielorodzinny z halą garażową w kondygnacji podziemnej budynku, stanowiący własność TBS "Motława",

c. lokal - lokal mieszkalny budynku,

d. miejsce postojowe - oznakowane stanowisko postojowe w hali garażowej,

e. użytkownik - wszelkie osoby, które na podstawie umów zawartych z TBS "Motława"lub za zgodą TBS "Motława" uprawnione są do korzystania z miejsca postojowego. Użytownikiem będzie również osoba, która utraciła tytuł prawny do korzystania z miejsca postojowego, do dnia wydania miejsca postojowego TBS "Motława" lub korzystająca z miejsca postojowego bez tytułu prawnego.

§ 3

1. Regulamin obowiązuje użytkowników, stanowi integralną część umowy najmu zawieranej z użytkownikiem. Regulamin obowiązuje również wszystkie osoby przebywające w hali  garażowej.

2. Parking nie jest terenem strzeżonym, ani monitorowanym.

3. Wjazd do hali garażowej odbywa się przez bramy automatyczne otwierane i zamykane pilotem. Piloty wydawane są w ilości jednej sztuki przypadającej na jedno miejsce postojowe. Pilot do hali garażowej podlega natychmiastowemu zwrotowi po zakończeniu obowiązywania umowy. Zgubienie lub zniszczenie pilota do hali garażowej winno być niezwłocznie zgłoszone do TBS „Motława”. Koszt wydania duplikatu pilota do hali garażowej obciąży użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do wymiany pilota, do hali garażowej we własnym zakresie pod sankcją kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

4. W hali garażowej obowiązuje zakaz parkowania pojazdów zasilanych LPG, CNG oraz wodorem.

5. Do hali garażowej nie mogą wjeżdżać pojazdy o wysokości ponad 2,0 m, o masie przekraczającej 3500 kg.

6. Dzieci do lat 7 mogą się poruszać w obrębie hali garażowej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

7. W hali garażowej obowiązuje używanie świateł mijania podczas ruchu pojazdu.

8. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko na miejscu postojowym wskazanym w umowie najmu.

9. W hali garażowej można parkować pojazdy, których stan techniczny nie stwarza zagrożenia pożarowego.

10. W hali garażowej obowiązują przepisy o ruchu w strefie zamieszkania, określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych.

11. W przypadku pożaru należy niezwłocznie poinformować inne osoby przebywające w pobliżu o zagrożeniu, opuścić miejsce zagrożenia i poinformować Straż Pożarną (tel. 998 lub 112).

12. Korzystanie z hali garażowej dozwolone jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 4

1. Zabrania się użytkownikom w hali garażowej:

a. palenia tytoniu lub używania otwartego ognia,

b. magazynowania paliw, substancji łatwopalnych czy pustych pojemników po paliwie, opon, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych itp.,

c. wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się czy też utrudnienie ewakuacji lub prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

d. naprawiania pojazdów,

e. mycia pojazdów oraz wymiany oleju oraz tankowania,

f. parkowania pojazdów z nieszczelnym układem olejowym, hamulcowym lub paliwowym,

g. pozostawiania pojazdów z pracującym silnikiem,

h. parkowania w hali garażowej pojazdów bez wymaganych tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane,

i. dokonywania jakichkolwiek zmian dotyczących oznakowania np. instalowania słupków, zmiany numerów porządkowych miejsc postojowych,

j. zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego,

k. pozostawiania w pojazdach ludzi i zwierząt,

l.  korzystania z hali garażowej w innym celu aniżeli parkowanie pojazdów.

2. Zobowiązuje się użytkowników do:

a. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

b. dostosowywania się do wskazań sygnalizacji świetlnej podczas otwierania i zamykania bram wjazdowych w hali garażowej,

c. nie zastawiania dróg pożarowych bądź sprzętu przeciwpożarowego; w sytuacji gdy pojazd pozostawiony na drodze pożarowej lub ewakuacyjnej uniemożliwia przejazd użytkownik pojazdu zostanie obciążony kosztami strat powstałych w wyniku utrudnienia akcji ratunkowej,

d. utrzymywanie czystości i porządku na przydzielonym miejscu postojowym,

e. udostępniania miejsca postojowego TBS „Motława” celem dokonania remontów, napraw bądź modernizacji hali garażowej,

f. zamykania drzwi klatki schodowej,

g. nie wpuszczania do hali garażowej osób nieuprawnionych,

h. nie udostępniania pilota do hali garażowej osobom nieuprawnionym.

§ 5

1. TBS „Motława” nie ponosi odpowiedzialności:

a. za mienie pozostawione w pojazdach i hali garażowej, 

b. za uszkodzenia, zniszczenia, kradzież lub włamania do pojazdów pozostawionych w hali garażowej,

c. z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z hali garażowej.

2. Użytkownik hali garażowej ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność na terenie hali garażowej, a także ponosi koszty usunięcia spowodowanych przez niego i wyżej wymienione osoby uszkodzeń, zanieczyszczeń paliwem, olejem, innymi płynami eksploatacyjnymi, farbą, smarami itp.

3. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia umowy najmu lokalu lub innego tytułu prawnego do korzystania z miejsca postojowego użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie opróżnić zajmowane przez niego miejsce postojowe w hali garażowej.

§ 6

1. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, spełniających znamiona czynu zabronionego, TBS „Motława” zawiadomi właściwe organy ścigania.

2. W razie nieprzestrzegania przez użytkownika przepisów określonych w § 3 ust. 8, ust. 9, § 4 ust. 1 pkt f, pkt h, ust. 2 pkt c, pkt e, § 5 ust. 3, TBS ”Motława” uprawnione jest  do odholowania pojazdu i przechowania go na parkingu strzeżonym na koszt użytkownika.

§ 7

W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego Regulaminu bezpośrednie zastosowanie mają:

a. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),

b. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),

c. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836 z późn. zm.),

d. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).

§ 8  

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.11.2020 r.

2. Regulamin został opublikowany na stronie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. www.tbsmotlawa.pl i podany do wiadomości poprzez wywieszenie w hali garażowej.

3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany umowy najmu wymaga jednak dokonania powiadomienia o dokonanej zmianie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 lipca 2020 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.

ul. Szczygla 1

80-742 Gdańsk

Dotychczasowe adresy mailowe Spółki, podobnie jak numery telefonów, nie ulegają zmianie. Prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Spółki.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku otwiera place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska do użytku publicznego, pod warunkiem zachowania dwumetrowego odstępu między osobami lub używania masek ochronnychPowyższe ograniczenia nie dotyczą dzieci do lat 4.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Uchwały nr XVII/425/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 0,88 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 110 m2 w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawka jw. obowiązuje od 01 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Rz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.
  1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej z Państwem umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).
  1. Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów lub organów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak również na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia.
  1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe związane z zawartą z Państwem umową przez okres trwania tej umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres 6 lat. W przypadku procesu sądowego lub innego postępowania (szczególnie karnego) okres archiwizacyjny danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres dla roszczeń, którego dotyczy postępowanie. Dane osobowe związane z inną czynnością prawną np. orzeczeniem sądowym mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
  1. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Od 25 maja 2018 r. będzie miała Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii Administrator przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
  1. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a  w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania przez Państwa danych wymaganych do zawarcia umowy może skutkować odmową jej zawarcia.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.